WS 2021 Das dreigeschossige Haus
David Pöll, Filip Vunjak.

Ansicht Nord
Ansicht Ost
Ansicht Süd
Grundriss bodenständiges Geschoss
Grundriss Geschoss ohne Eigenschaften
Grundriss extravagantes Geschoss
Schnitt Längs
Schnitt Quer 1
Schnitt Quer 2
Schnitt Quer 3


Projekt: David Pöll, Filip Vunjak

Studio Das dreigeschossige Haus